KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ

LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
[Chuyên đề: LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:


Phí tham gia:  33,000,000 VNĐ/KHÓA/HV

• Thời gian đào tạo:  1 tháng (2 buổi/tuần)

   (Được thực hành kỹ năng cùng lý thuyết)

• Đối tượng tham gia:  Luật sư, Luật sư tập sự, Sinh viên luật năm 3 trở lên

Hướng dẫn khóa học:  Tiến sĩ, Luật gia Trần Văn Tuấn (Chuyên gia Pháp lý cao cấp)


• Đăng ký ghi danh (sao chụp kèm thông tin, hồ sơ cá nhân) gồm: CMND cùng các giấy tờ liên quan chứng minh luật sư/luật sư tập sự/sinh viên luật, sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền qua email: tuanlawyer2014@gmail.com